اخبار برگزیده

فواید بسیج

   به نام خدا

فواید بسیــــــــــــــج

فارغ از تعریف عام بسیج که به مثابه یک فرهنگ و اندیشه مطرح می شود بر وجود بسیج به عنوان یک نهاد فوایدی مترتب است که البته اسیب شناسی ان را نیز برای به ثمر نشستن فوایدش ضروری می سازد.

بسیج به عنوان یک نهاد مردمی تحت حمایت دولت می تواند امروزه عهده دار نقش نهادهای حسبیه در گذشته باشد. یعنی عهده دار وظیفه امر به معروف و نهی از منکر با مراعات همه لوازم ان.

از یک سو عهده دار بودن این وظیفه موجب می شود که بسیجیان ملزم به معروف و منکر شناسی بشوند و این خود فرصت ارتقای اگاهی و بصیرت ایشان را فراهم می سازد. فرصتی که بهینه سازی ان با اجتناب از تنگ نظری در پذیرش سلایق مختلف برای ورود به ان ضروری است تا فضای تضارب اندیشه در محیطی سالم فراهم باشد.

لازمه این معروف و منکر شناسی ان است که از تعریف حداقلی منکر و معروف پرهیز شود و منکرات در معنای عامشان مورد شناسایی قرار گیرند خصوصا معروفات و منکراتی که متوجه دولتمرادان می باشد. این مقدمه لازمی است تا بر اساس ان روحیه و غرهنگ ارمان خواهی و مطالبه گری تقویت و ترویج شود. مطلوبی که مورد توصیه رهبری نیز می باشد.

از سوی دیگر مردمی بودن بسیج و ورود ان به حوزه امر به معروف موجب می شود که وظیفه امر به معروف از حالت مردمی خود خارج نشود . این یعنی استفاده از قوه مردمی برای ترویج فضایل در سطح جامعه و فرو کاستن دخالت دولت به موارد ضروری. سازمان یافته بودن بسیج هم به اموزش دیدن امران و ناهیان کمک می کند و هم به جلوگیری از هرج و مرج و خود رایی.

امروزه تشکیل انجمن های اخلاقی در همه جای دنیا مرسوم شده است .

اما در کنار این فواید که تنها بخشی از فواید بسیج است و می توان به تقویت روحیه جمع گرایی و جامعه پذیری با عضویت در یک گروه نیز به عنوان فایده دیگر اشاره داشت باید از دولتی شدن بسیج به عنوان افت و اسیب ان یاد کرد.

همه شکوه و فایده بسیج در مردمی بودن ان است و نه دولتی شدن ان. بسیج نباید سپاه شود بلکه بالعبسیج شدن سپاه مطلوبیت دارد.


فواید بسیج

فواید بسیج

فواید بسیج

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها